ODMĚNA 50 % ZA DOBITÍ

Obchodní podmínky akce odměna za dobití k předplacené službě Kaktus

 1. Tyto Podmínky závazně upravují podmínky, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor") nabízí svým zákazníkům předplacené služby Kaktus (dále jen „Účastníkům") bonusový kredit při dobití kreditu (dále jen „Nabídka").
   
 2. Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách na adrese www.mujkaktus.cz Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty, atd. V případě rozporu mezi zněním Podmínek uveřejněném na internetu a zněním Podmínek uveřejněném jiným způsobem je vždy rozhodující znění uveřejněné na shora uvedených webových stránkách.
   
 3. V otázkách neupravených v Podmínkách se přiměřeně užijí ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek předplacené služby Kaktus, Podmínek zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků (dále společně jen „VPST"), dále aktuální Ceník služby Kaktus a ustanovení platného právního řádu České republiky.
   
 4. V rámci nabídky získá účastník předplacené služby Kaktus ke každému dobití provedenému od 18. 3. 2020 do 30. 4. 2020 prostřednictvím webových stránek www.mujkaktus.cz nebo mobilní aplikace Kaktus (Dobíjení kartou) bonusový kredit ve výši 50 % z dobité částky, maximálně však jednorázově 2 500 Kč na jedno dobití a maximálně pro 10 dobití za den (dále jen „Bonusový kredit").
   
 5. Bonusový kredit se čerpá přednostně a je platný po dobu 30 dnů od data jeho připsání; nevyčerpaná část bonusového kreditu v této době bez náhrady propadá.
   
 6. Nabídka není určena pro Účastníky, kteří jsou podezřelí ze zneužití SIM karty. Žádost o vrácení standardního kreditu při ukončení Smlouvy v případě, kdy byl ze strany Účastníka vyčerpán pouze bonusový kredit, který byl získán v rámci Nabídky, je ze strany Operátora považována za zneužití kreditu či procesu jeho výplaty dle článku 2. VPST a Operátor je v takovém případě oprávněn odmítnout kredit vrátit.
   
 7. Bonusový kredit není možné využívat prostřednictvím GSM bran, Audiotexových služeb a prémiových služeb poskytovaných v rámci sítě elektronických komunikací Operátora. V případě, že Účastník poruší uvedená omezení nebo vznikne podezření z takového jednání, bude takové chování Účastníka považováno za zneužití Nabídky, resp. služeb podle příslušných ustanovení VPST s právem Operátora okamžitě Účastníkovi bonusový kredit přidělený dle této Nabídky odebrat.
   
 8. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat a měnit tyto Podmínky v části týkající se popisu a platnosti Nabídky. Takové změny budou Účastníkům oznámeny s ohledem na aktuální situaci v ČR zejména, na webových stránkách Operátora, prostřednictvím sms, informačním textem do schránky Právní informace o změnách služeb, či jinými dostupnými prostředky.
 9. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 17. 3. 2020.